Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Żaden bank nie udziela kredytu pochopnie. Uzależnia jego przyznanie od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Czym jest więc owa zdolność? Należy przez nią rozumieć możliwość spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie.

Analizę zdolności kredytowej bank dzieli na dwie podstawowe części – ilościową i jakościową. Analiza ilościowa to przede wszystkim analiza sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy, a w tym:

  • uzyskiwane dochody
  • miesięczne koszty utrzymania (czynsz, opłaty za media itp.)
  • obecne zadłużenie, np. spłacane obecnie kredyty, wysokość zadłużenia z kart kredytowych, dostępne limity, poręczone kredyty

Mówiąc najogólniej bank porównuje nasze przychody i nasze wydatki w skali miesiąca, aby stwierdzić czy zostają nam jakieś nadwyżki, które mogą posłużyć do spłaty nowego kredytu. Musimy pamiętać, że dla banku dość istotne jest źródło dochodów (np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp.), które w każdym przypadku musi być legalne.

Druga część analizy to analiza jakościowa czyli sprawdzenie takich danych, które mają istotny wpływ na skłonność przyszłego klienta do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań tzn.:

  • cechy osobowe takie jak wiek, stan cywilny, liczba osób będących na jego utrzymaniu, status mieszkaniowy i majątkowy, wykształcenie, staż pracy, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko
  • historię kredytową, która pokazuje, czy dana osoba sumiennie spłacała wcześniej zaciągnięte zobowiązania finansowe

W trakcie analizy zdolności kredytowej bank pobiera raport z BIK, aby dowiedzieć się czy aktualnie posiadamy jakieś zobowiązania i jak spłacaliśmy nasze wcześniejsze kredyty lub pożyczki.

Poniżej przedstawiamy 6 zasad budowania dobrej historii kredytowej

Spłacaj swoje kredyty w terminie
To najważniejszy element budowania dobrej historii kredytowej.
Monitoruj swoją historię, aby mieć nad nią kontrolę
W ten sposób wychwycisz każdą nieprawidłowość.
Korzystaj z kredytów na drobne rzeczy
W ten sposób budujesz obraz rzetelnego kredytobiorcy. Jeśli nie masz historii kredytowej, jesteś dla banku anonimowym kredytobiorcą.
Wyraź zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie
Umożliwisz dostęp kredytodawcom do swojej dobrej hostorii kredytowej.
Mierz siły na zamiary
Nie bierz zbyt wielu kredytów i nie spłacaj jednego drugim. Można w ten sposób wpaść w pętlę zadłużenia.
Rozmawiaj z kredytodawcą
Jeśli masz problemy ze spłatą kredytu, ustal z bankiem nowe zasady spłaty.

Dodaj opinię

  • Szybkość
  • Wolność
  • Iskość
Sending
User Review
2 (1 vote)

Napisz odpowiedź